Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "STOKROTKA" w Kozuli


Idź do treści


25 września 2003 roku powołano w Kozuli Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Stokrotka", którego celem jest udzielanie pomocy we wszystkich możliwych formach osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, dostosowanie standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi do wymogów Unii Europejskiej, współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej w wymiarze międzynarodowym, a w szczególności europejskim, kreowanie w środowisku lokalnym postaw i mechanizmów społecznych sprzyjających wspópracy z administracją publiczną, samorządami oraz innymi organizacjami pozarządowymi i wspieranie zadań Domu Pomocy Społecznej w Kozuli oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Stokrotka" w Kozuli w dniu 24.10.2008r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego i jest wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000174430

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :


 • tworzenie bazy socjalnej i warunków bytowych dla osób potrzebujących.
 • organizowanie i prowadzenie placówek pomocy społecznej, stacjonarnych i pół- stacjonarnych ośrodków szkoleniowo- terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 • udzielenie wsparcia rodzinom zamieszkującym z osobami niepełnosprawnymi.
 • pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.
 • pomoc ofiarom wypadków i przestępstw.
 • organizacja i prowadzenie terapii, rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, uzależnionych i potrzebujących profesjonalnej pomocy.
 • inspirowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń i imprez sportowo- kulturalnych, działalności turystyczno - sportowej oraz innych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej.
 • opracowywanie i realizacja nowatorskich programów wspierania osób potrzebujących pomocy, w szczególności znajdujących się w sytuacjach ekstremalnie trudnych.
 • tworzenie nowych form integracji społecznej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.
 • tworzenie nowych form zamieszkiwania z programem jak największego usamodzielnienia.
 • tworzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych udzielających pomocy w rozwiązywaniu problemów osobom potrzebującym .
 • prowadzenie działalności szkoleniowej wśród osób potrzebujących pomocy i pracujących z nimi.
 • wydawanie publikacji poświęconych tematyce statutowej Stowarzyszenia.
 • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec właściwych władz, instytucji i organizacji społecznych.
 • prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie niepełnosprawności i patologii społecznych.
 • tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej oraz współpraca z placówkami służby zdrowia.
 • inicjowanie społecznej współpracy z wolontariatem, administracją rządową, samorządami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 • inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


Wszystkich, którzy chcą pomagać innym, zdobyć doświadczenie i uczestniczyć w programach wsparcia zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem.


Prosimy o wsparcie naszej działalności przekazując 1% podatku dochodowego.
W PIT-36, 37 lub 38 wpisujemy:
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „STOKROTKA” w Kozuli
Nr KRS
0000174430 oraz kwotę darowizny
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Stokrotka” w Kozuli
21-500 Biała Podlaska
Tel (083) 343 82 36 Faks (083) 343 34 70
NIP: 537-22-87-532
REGON: 030936646

Numer konta:


Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
06 8025 0007 0018 6270 2000 0010


Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc


Powrót do treści | Wróć do menu głównego