Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "STOKROTKA" w Kozuli


Idź do treści


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ PROJEKTU
„KTO SIĘ UCZY TEN COŚ ZNACZY”


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


1. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie na poszczególne szkolenia według projektu POKL.07.03.00-06-151/11.
2. Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. W przypadku osób niepełnosprawnych Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę opinię psychologa i stopień niepełnosprawności.
3. W przypadku małej ilości zgłoszeń, termin składania Formularzy Zgłoszeniowych zostanie przedłużony do momentu rozpoczęcia szkolenia.
4. Do uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 46 osób (34 osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo i 12 osób pełnosprawnych nieaktywnych zawodowo).
5. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Wnioskodawcy:
www.sws-stokrotka.pl lub w Biurze Projektu mieszczącym się w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli.
6. Komisja Rekrutacyjna, o której mowa w pkt. 2, sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych szkoleniach, a także listę uczestników rezerwowych. Listy osób zakwalifikowanych na szkolenia przez KR będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy www.dpskozula.pl) tak aby, osoby zainteresowane mogły sprawdzić wyniki rekrutacji.
7. Zgłoszenia do projektu dokonuje się poprzez osobiste złożenie w Biurze Projektu wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych, wraz z odpowiednimi zaświadczeniami wskazującymi stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych). Zgłoszenia, które nie będą spełniały powyższych wymogów oraz wpłyną w terminie późniejszym niż jest wymagany, nie będą rozpatrywane.
8. Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć:

• zaświadczenie wskazujące stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych)
• opinia psychologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w danym szkoleniu
• oświadczenie zobowiązujące do uczestnictwa w zajęciach w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, (nieuzasadniona absencja na więcej niż 20% zajęć skutkuje nie uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu)
• oświadczenie o nieaktywności zawodowej

Listy osób zakwalifikowanych na poszczególne szkolenia będą umieszczone na stronie internetowej Realizatora Projektu oraz będą dostępne w Biurze Projektu przed terminem rozpoczęcia szkoleń.
Wszelkie reklamacje i/lub skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie pisemnej w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej listy uczestników danego szkolenia/warsztatów. i/lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, jak również opis podstaw reklamacji i/lub skargi.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Beneficjent Ostateczny zostanie powiadomiony telefonicznie/pisemnie lub e-mailem.Formularz Zgłoszeniowy na szkolenie decoupage - pobierz tutaj

Formularz Zgłoszeniowy na szkolenie kulinarne - pobierz tutaj

Formularz Zgłoszeniowy na szkolenie komputerowe - pobierz tutaj

Formularz Zgłoszeniowy na szkolenie pilates - pobierz tutaj


Oświadczenie o nieaktywności zawodowej -
pobierz tutaj

Oświadczenie zobowiązujące do uczestnictwa - pobierz tutaj

Formularz CV - pobierz tutaj


Powrót do treści | Wróć do menu głównego